Linguistics & Applied Linguistics

——

Professors

(in alphabetical order)

Chen Yaping Jin Limin Lan Chun
Wu Yi-an Zhang Lian Zhou Yan

 

Associate Professors

Chen Hui Lin Yan Wang Xiaoying
Wei Zheng Xia Dengshan Yi Yan
Yang Lifang

 

Lecturers

Liang Hao Wu Zhaohong Zhang Xiaodong
Zou Ting